آدرس فیزیوتراپی فانتوم زنجان :

فیزیوتراپی فانتوم زنجان واقع در ابتدای انصاریه کلینیک مریم زنجان می باشد.

شماره تماس ها:

02433789342

09936075481

09108423388

09120966618

09372991614