استخوان‌های اندام فوقانی

از استخوان‌های اندام فوقانی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

عضلات اندام فوقانی

اندام فوقانی به پنج ناحیه تقسیم می شود:

منطقه شانه:

ارتباط بین تنه و اندام فوقانی را برقرار می کند و عناصر آن یک سر در توراکس و یک سر در شانه دارند.

منطقه زیر بغلی :

اگر دست را در زیر بغل قرار دهیم حفره اي را لمس می کنیم که همان حفره زیر بغلی است.

عضله سینه اي بزرگ (pectoralis major):

عضله کوچکی است که بین سطح تحتانی ترقوه و سطح فوقانی دنده اول به طور مایل کشیده شده اسـت . عمـل اصـلی آن محافظـت ازعروق زیر ترقوه ای است.

عضله زیر چنبری (subclavius):

مبدا این عضله ترقوه و جناغ است. عمل آن چرخاندن بازو رو به داخل است که به بدن نزدیک می کند. ایـن عضـله در دم هـم دخالـت دارد.

منطقه کتف :

شامل عضلاتی است که به کتف اتصال دارند.